Říjen patřil neziskovému sektoru

Autor: <milan(at)pokora.net>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 08. 11. 2007


V měsíci říjnu proběhl 10. ročník celorepublikové kampaně „30 dní pro neziskový sektor“, která je zaměřena na význam a práci neziskových organizací. Motto letošního desátého ročníku kampaně znělo: „Každý se může stát hrdinou naší doby“. V Libereckém kraji probíhala kampaň pod záštitou hejtmana kraje Petra Skokana a pořadatelem kampaně v Libereckém regionu byla Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého Kraje (ANNOLK).


Neziskové organizace, resp. 25 z nich, uspořádaly společně i jednotlivě přes 30 akcí, které inzerovaly veřejnosti na společném Kalendáři akcí (výstavy, dny otevřených dveří, sbírky či koncerty, semináře nebo školení atd.) a uspořádaly již 7. ročník společné výstavy v krajské knihovně s názvem "Poznejte neziskové organizace (nevíte, kde je budete potřebovat)". Další akce probíhaly na Jablonecku, Novoborsku či Semilsku – dle možností jednotlivých místních organizací či možností spolupráce NNO s místními samosprávami a jejich zařízeními na akcích pro veřejnost.

V rámci kampaně pořádala ANNOLK ve spolupráci s vedením města Liberec tři diskusní semináře pro veřejnost:

1) Lázně  – novinky, postup oprav, budoucí využití, služby pro občany a jiné

Historii lázní a záměry města s daným objektem přednesl Ing. Jiří Kittner – primátor města. Stav, v jakém město Lázně odkoupilo, a jeho dosavadní průběh rekonstrukce představil Ing. Ladislav Fuchs – vedoucí odboru rozvojových projektů. Město získalo objekt Lázní 18.5.2005, okamžitě po získání budovy byly zahájeny záchranné práce, které se týkaly odstranění nejrůznějšího odpadu, vyčištění půdních prostor a jejich zabezpečení. Následně byly prostory zabezpečeny proti vniku cizích osob, byly instalovány provizorní rozvody elektřiny a začal se opravovat havarijní stav střechy. V současné době jsou postupně restaurovány sochy a umělecké výzdoby budovy Lázní.

S ohledem na finanční stránku se v současné době uvažuje o novém investorovi, přesto ale hodlá město zachovat původní účel Lázní nanejvýš rozšířený o rehabilitační popřípadě jiné zdravotní služby.

2) Rozvojový projekt území Lidových sadů – areálu ZOO, botanické zahrady a okolí

Druhý seminář pro veřejnost, který připravila ANNOLK, se týkal zásadního území pro Liberec a jeho občany a to území Lidových sadů. Občanům byly předloženy základní informace generelu, který řeší území od Lesní ulice po Lesní koupaliště. Do projektu se snaží zahrnou problematiku, která trápí občany bydlící v dané lokalitě a to konkrétně infrastrukturu, inženýrské sítě, silnice, dopravní obslužnost a jiné. Ing. Ondřej Červinka – náměstek primátora pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch věří, že rekonstrukce území bude v souladu jak s turistickým ruchem, tak se zde bydlícími obyvateli. Pan Ing. Ivo Palouš – náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování není přesvědčen, že by projekt nějakým způsobem znehodnotil rekonstruované území.

V generelu je detailněji rozpracováno tzv. Purkyňovo arboretum, místo mezi zoologickou a botanickou zahradou, s jehož vybudováním nesouhlasí místní občané. „Pokud bude zásadní nesouhlas všech obyvatel dané lokality, není problém od projektu ustoupit“, uvedl pan Červinka.

V současné době je v novém magistrátu města Liberec ke shlédnutí výstava věnovaná rozvojovému projektu Lidových sadů, na výstavu navazuje 21.11.2007 od 17 hodin v Liberecké radnici v místnosti č. 11 diskusní seminář pro veřejnost o realizaci vystavovaného projektu.

3) Příprava rozvojového projektu Liberecká přehrada a okolí

Podmínky výběrového řízení na místo projektanta a vítěznou firmu představil Ing. Petr Kolomazník – vedoucí odboru strategie a územní koncepce. Výběrové řízení vyhrála firma Studio Artikl, jejichž architekti představili projekt občanům.

Okolí Liberecké přehrady a lesa na Králově háji by mělo projít rozsáhlou přestavbou, přesto  bude soužit k relaxaci a aktivnímu odpočinku zejména Liberečanů. Své místo by si zde měli najít lidé různého věku, architekti myslí i na maminky s kočárky nebo cyklisty.

Zahájení celkové rekonstrukce okolí Liberecké přehrady je závislé na finančních zdrojích, které chce město získat z dotací EU. Pokud se jim podaří získat dotace, mohly by práce začít koncem příštího roku. V případě, že unie žádosti zamítne, bude realizace probíhat ve více fázích patrně z rozpočtu města.

Projekt k územnímu rozhodnutí by měl být hotový přibližně za měsíc, poté ho občané budou moci shlédnout v novém magistrátu města Liberec, jak o tom informoval Ing. Ivo Palouš náměstek primátora.

Motto letošní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ znělo: „Každý se může stát hrdinou naší doby...“ na základě zkušeností si myslíme, že i zástupci Statutárního města Liberec se mohou stát hrdiny, když budou ochotni včas informovat veřejnost o svých záměrech, když vyslechnou názory občanu a budou se snažit zahrnout je do projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Další akce, které pořádají členové ANNOLK a spolupracující NNO v kraji, najdete na internetových stránkách www.annolk.cz

Více informací Vám rádi poskytneme: Ing. Ivana Drozdová – tajemnice ANNOLK – tel. 608 301 115, Mgr. Květa Morávková – předsedkyně ANNOLK – tel. 777 171 876